zelefkracht haal de kracht uit jezelf - body mind release - lieke akkermans

Privacybeleid Zelefkracht

Zelefkracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacybeleid geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.
Zelefkracht houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zorgt ervoor dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze worden verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.


Zelefkracht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers

Persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers worden door zelefkracht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden
 • Het opstellen en verzenden van offertes
 • Het leveren van de zorg en/of begeleiding
 • Communicatie over de te leveren zorg en/of begeleiding

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren en administreren van de behandeling en/of begeleiding

Voor de bovenstaande doelstellingen kan zelefkracht persoonsgegevens vragen waaronder maar niet beperkt tot:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN-nummer

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door zelefkracht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Informatieverstrekking in de vorm van beantwoorden van vragen (telefonisch of per mail)
 • Het inplannen van een kennismakingsgesprek


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het vrijwillig invullen van het contactformulier op de website door geïnteresseerden
 • En/of per mail contact opnemen door geïnteresseerden
 • En/of het telefonisch contact opnemen door geïnteresseerden


Voor de bovenstaande doelstellingen kan zelefkracht de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie van zelefkracht. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval delen wij uw gegevens alleen indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn

Zelefkracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens zelefkracht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door een van onze eventuele verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Zelefkracht
Kerkveld 15
5768 BA Meijel
T. 06 – 13 84 59 27
E. lieke@zelfkracht.nl