zelefkracht haal de kracht uit jezelf - body mind release - lieke akkermans

Algemene voorwaarden Zelefkracht

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor zelefkracht.
Gevestigd in Meijel, Kerkveld 15.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87789361 en met
BTW-nummer NL004479299B67.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen zelefkracht en cliënt of opdrachtgever.

Overal waar het woord ‘hij’ of ‘zijn’ staat, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

2. Aanbod

Een therapie, die preventief en curatief werkt, helpt mensen hun doelen te bereiken door middel van individuele begeleiding (therapie), een coachingstraject of een combinatie van voorgaande. Dit gebeurt bij zelefkracht aan de hand van individuele
gesprekken, met behulp van een Body Mind Release behandelingstraject, of coaching. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt of opdrachtgever.

3. Cliënt/opdrachtgever

De persoon welke een traject (therapie dan wel coaching) heeft bij zelefkracht. In voorkomende gevallen is naast de cliënt ook een opdrachtgever betrokken. Dit is de verantwoordelijke die namens een organisatie een overeenkomst aangaat met zelefkracht.

4. (Behandel)overeenkomst

Een overeenkomst tot psychologische zorg of begeleiding/coaching tussen zelefkracht en een cliënt.

Zelefkracht is verplicht om het BSN-nummer van de cliënt te registreren en de identiteit van de cliënt vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs.
Zelefkracht vraagt cliënten om bij het eerste consult een identiteitsbewijs mee te nemen.

Zelefkracht heeft de bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen in geval van wijzigingen in de wetgeving en/of wijzigingen in andere regelingen van overheidswege.

Voor zowel de cliënt als zelefkracht bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor de cliënt om de behandeling voort te zetten.

Zelefkracht heeft het recht de behandeling of het consult onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de therapeut bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als de cliënt iets beschadigt in de praktijk ontvangt de cliënt daarvan een factuur.

5. Offerte

De door zelefkracht gemaakte offertes zijn vrijblijvend en vervallen 30 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven. Zelefkracht is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, overeenkomst of contract door zelefkracht is ontvangen en geaccepteerd.
De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Offertes zijn gebaseerd op de bij zelefkracht beschikbare informatie.

6. Privacy

Wat tijdens de sessies bij zelefkracht besproken wordt, is vertrouwelijk, tenzij
de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt of opdrachtgever toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft zelefkracht de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan zelefkracht door de cliënt of opdrachtgever niet worden aangesproken.

Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden de gegevens van de cliënt en/of opdrachtgever te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

7. Dossier

De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. De cliënt heeft recht op inzage van zijn dossier, zoals beschreven in de Nederlandse wetgeving.

8. Derden

Informatie aan derden (bijvoorbeeld een huisarts of werkgever) wordt door zelefkracht alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. In dat laatste geval wordt de cliënt daarvan door zelefkracht op de hoogte gesteld.

9. Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek worden zowel de werkwijze van zelefkracht als de verwachtingen van de cliënt besproken. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in de eerste sessie (therapie dan wel coaching). Mocht er echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder te gaan, dan is het kennismakingsgesprek daarmee klaar en kosteloos voor de cliënt.

10. Bij verhindering

Een gemaakte afspraak met zelefkracht is niet vrijblijvend. Indien de cliënt een gemaakte afspraak niet kan nakomen, dan dient deze zo snel mogelijk te worden geannuleerd. Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur (twee werkdagen) van te voren. Dit gebeurt schriftelijk (lieke@zelefkracht.nl) dan wel telefonisch (06 – 13 84 59 27). Indien de cliënt de afspraak niet tijdig annuleert of niet verschijnt op de afgesproken tijd, dan is zelefkracht gerechtigd om de kosten voor een extra los consult in rekening te brengen. De kosten hiervan zijn terug te vinden op de website www.zelefkracht.nl.

Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor zelefkracht niet mogelijk zijn om een afspraak op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak in overleg verzet naar een ander moment. Zelefkracht zal zich inspannen om de afspraak dan zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor een door zelefkracht verplaatste afspraak.

11. Betaling

Bij aanvang van het traject dient de cliënt de factuur in één keer te voldoen, doch uiterlijk vóór de tweede sessie.

Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen zelefkracht en opdrachtgever worden de betalingsvoorwaarden voorafgaand aan het coachingstraject opgenomen in de offerte en overeengekomen.

12. Locatie

De sessies vinden in overleg plaats bij zelefkracht of cliënt/opdrachtgever. In het laatste geval kunnen extra kosten (reiskosten) in rekening worden gebracht. Dit gebeurt in overleg, vóór het aangaan van de overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid

Zelefkracht zal de coaching en/of zorg naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zelefkracht heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting.

Zelefkracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14. Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Indien de cliënt klachten heeft over de dienstverlening dan dient deze in eerste instantie contact op te nemen met zelefkracht. Komen zij samen niet tot een passende oplossing dan kan de cliënt contact opnemen met het NIBIG. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure op de website www.zelefkracht.nl.

15. Wijzigingen algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten en opdrachtgevers staat op de website www.zelefkracht.nl altijd de meest recentie versie van de algemene voorwaarden van zelefkracht.
Zelefkracht kan de algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking, een maand na de schriftelijke bekendmaking hiervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.


Zelefkracht,

December 2022